Privatlivspolitik for Metalskolen Jørlunde

Behandling af personoplysninger om besøgende på hjemmesiden

Metalskolen Jørlunde (herefter “Metalskolen”) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din undervisning eller ophold på/via Metalskolen samt, hvis du er besøgende på vores hjemmeside www.metalskolen.dk, hvor du blandt andet har mulighed for at booke møder, kurser og konferencer.

 1. Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger

Metalskolen er en del af Dansk Metalarbejderforbund. Dansk Metalarbejderforbud er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Metalskolen har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Dansk Metalarbejderforbund

Molestien 7

2450 København SV

CVR-nr. 31407117

Telefon: 3363 2000

eller:

Metalskolen Jørlunde

CVR.nr. 31407117

Slagslundevej 13

3550 Slangerup

E-mail: metalskolen@danskmetal.dk

Telefon: 47 39 01 00

 

Du kan i øvrigt læse om Dansk Metals privatlivs politik her: https://www.danskmetal.dk/Om/persondatapolitik/Sider/default.aspx.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 1. Formålene med vores behandling af dine personoplysninger

Metalskolen behandler oplysninger om medlemmer og ikke medlemmer til følgende formål:

 • Booking og gennemførelse af konferencer, kurser, møder og EU-studierejse
 • Ophold på Metalskolen
 • Optimering af vores hjemmeside: Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi, hvilke sider du har kigget på og hvornår, hvilken browser du bruger, og hvilken IP-adresse du har. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften af hjemmesiderne samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik: http://www.metalskolen.dk/cookiepolitik
 • Markedsføring via Facebook: Hvis du besøger vores hjemmeside placeres en Facebook pixel på din enhed (computer eller lignende). Når vi foretager markedsføring via Facebook, vil denne pixel fortælle Facebook, at du har vist interesse for Metalskolen og indholdet på vores hjemmeside. Du vil derfor via Facebook blive eksponeret for oplysninger eller reklamer med lignende indhold. Hvis du ikke ønsker annoncering fra os på Facebook, kan du via dine privatlivsindstillinger på Facebook angive dette. Du kan læse nærmere om vores brug af pixels i vores cookiepolitik: http://www.metalskolen.dk/cookiepolitik
 1. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har et retsgrundlag (også kaldet hjemmel) for behandlingen. Retsgrundlaget varierer afhængig af den konkrete behandling. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil retsgrundlaget være et eller flere af følgende:

 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (f.eks. aftalen om dit medlemskab, aftale om deltagelse i EU-studierejse) eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • At behandlingen er nødvendig for, at vi, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, der efter en interesseafvejning går forud for dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. nærmere nedenfor;
 • At Dansk Metal/Metalskolen konkret måtte have indsamlet et samtykke fra dig til behandlingen, jf. herved Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, og/eller Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Legitime interesser der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor kan vores behandling af dine personoplysninger nogle gange ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, vil være vores interesse i at betjene vores kunder, som kan være din arbejdsgiver eller familiemedlem/bekendt, som har booket konference, kursus, ophold eller lignende på Metalskolen, hvor du deltager.

Herudover vil vores behandling af personoplysninger om besøg på vores hjemmesider med henblik på analyse/statistik og efterfølgende forbedring og optimering af hjemmesiderne samt markedsføring basere sig på vores legitime interesse i at forbedre og optimere hjemmesiderne for besøgende.

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til de formål, hvortil behandlingen sker.

Konkret behandler vi en række almindelige personoplysninger (dvs. personoplysninger omfattet af Persondataforordningens artikel 6) om dig f.eks. navn, jobtitel, lønnummer, kursusnummer, arbejdsplads, telefonnummer, e-mail, afdeling og tillidshverv. Vi behandler også oplysning om dit personnummer samt ved EU-kurser dit pasnummer.

Vi behandler også personoplysninger i de såkaldt særlige kategorier af personoplysninger, også kaldet følsomme personoplysninger (dvs. omfattet af Persondataforordningens artikel 9), f.eks. oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

For så vidt angår besøgende på vores hjemmeside: Vi behandler almindelige personoplysninger (dvs. omfattet af Persondataforordningens artikel 6) f.eks. IP-adresser, enhedsoplysninger, herunder enheds-id og øvrige cookie data (besøgsdata) som kan være personoplysninger. Du kan i øvrigt læse nærmere om vores cookie-politik her: http://www.metalskolen.dk/cookiepolitik

 1. Hvorfra vi indsamler dine personoplysninger

Vi indsamler først og fremmest personoplysninger om dig fra dig selv, herunder oplysninger som tidligere er afgivet til Dansk Metalarbejderforbund i forbindelse med dit medlemskab.

Ud over de personoplysninger om dig vi indsamler direkte fra dig, har vi modtaget, og/eller kan vi modtage personoplysninger om dig fra andre kilder, f.eks.:

 • Andre dele af Dansk Metalarbejderforbund end Metalskolen, herunder din afdeling
 • Din arbejdergiver eller kollegaer
 • Dine familiemedlemmer/bekendte
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre. Personoplysninger om dig kan således blive videregivet eller overladt til følgende (kategorier af) modtagere:

 • Interne afdelinger og personalegrupper i Metalskolen
 • Undervisere/holdledere
 • Vores rejsearrangør FIC-Forum for International Cooperation og EU-Parlamentet i forbindelse med
 • Databehandlere: Microsoft og Spectra system.
 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der kan via vores hjemmesideanalysepartner ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget er et Privacy Shield-certifikat, som du vil kunne se her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Herudover kan der ske overførsel til USA via Facebook, som vil være baseret på Privacy Shield-certifikat eller Kommissionens standardkontrakt-bestemmelser. Kopi af overførselsgrundlaget kan fås ved henvendelse til Facebook.

Vi overfører derudover sædvanligvis ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter Persondataforordningen.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Vi kan oplyse følgende overordnede kriterier, som vi har fastlagt for, hvor længe oplysningerne opbevares:

 • Vi opbevarer oplysninger om dit ophold i 3 måneder efter afslutning heraf.
 • Oplysninger om Dansk Metals medlemmers deltagelse i kurser m.v. opbevares i henhold til Dansk Metals privatlivspolitik.
 • Angående besøgende på vores hjemmeside: Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og for så vidt angår oplysninger til brug for optimering af hjemmesiden som udgangspunkt senest 26 måneder efter indsamlingen.

Det understreges, at alle ovennævnte slettefrister alene er udgangspunkter. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, variere. Der kan således i forhold til visse personoplysninger gælde andre frister end de ovenfor indikerede, ligesom der konkret kan foreligge eller opstå forhold, som begrunder andre frister.

Vi revurderer løbende vores slettefrister, herunder i forhold til gældende lovgivning, vejledninger og praksis, og ændringer i ovennævnte frister vil således kunne ske.

Det bemærkes i øvrigt, at sletning af personoplysningerne ikke behøver at bestå i fuldstændig sletning af oplysningerne men alternativt kan bestå i, at der foretages en anonymisering af disse.

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig, til en given behandling af dine personoplysninger gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1. Dine rettigheder

Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.